Trí khôn người Việt 5-nhận dạng tính cách con người

Các cụ ngày xưa hay có những câu nói về tính cách của con người. Những tính cách đó thể hiện về một đặc điểm nào đó như: “khôn nhà dại chợ”, ở trong nhà khôn theo kiểu lười biếng, đẩy những việc khó khăn cho người xung quanh, nhưng ra đường ra cuộc sống lại chẳng làm nên trò trống gì… hoặc một dạng người “việc nhà thì nhác việc cô bác thì siêng”, hàm ý người rất hoắng huýt việc của nhà mình không làm lại đi làm người ngoài… Nói chung các câu nói hàm ý đều sâu xa để hiểu được cũng chỉ là một phần nào… cần có những mổ xẻ hội đàm sâu sắc, kỹ càng hơn nữa…